COLOUR CIRCLES

Playing, akryl på lærred, 50 x 60 cm, 2022

Playing, akryl på lærred, 50 x 60 cm, 2022

I see you in a different light, akryl på lærred, 70 x 70 cm, 2022

I see you in a different light, akryl på lærred, 70 x 70 cm, 2021

Contact, akryl på lærred, 70 x 147 cm, 2021

Contact, akryl på lærred, 70 x 147 cm, 2021

Hanging in on, akryl på lærred, 130 x 130 cm, 2021

Hanging in on, akryl på lærred, 130 x 130 cm, 2021

Ego, akryl på lærred, 111 x 140 cm, 2021

Ego, akryl på lærred, 111 x 140 cm, 2021

Squeeze, akryl på lærred, 102 x 120 cm, 2021

Squeeze, akryl på lærred, 102 x 120 cm, 2021

Sinking, akryl på lærred, 134 x 133 cm, 2021

Sinking, akryl på lærred, 134 x 133 cm, 2021

Weightless, akryl på lærred, 148 x 119 cm, 2021

Weightless, akryl på lærred, 148 x 119 cm, 2021

Outsiders, akryl på lærred, 130 x 120 cm, 2021

Outsiders, akryl på lærred, 130 x 120 cm, 2021

Never lose touch, akryl på lærred, 60 x 147 cm, 2021

Never lose touch, akryl på lærred, 60 x 147 cm, 2021

Together, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2020

Together, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2020

Child, akryl på lærred, 120 x 90 cm, 2020

Child, akryl på lærred, 120 x 90 cm, 2020

Child II, akryl på lærred, 80 x 60 cm, 2020

Child II, akryl på lærred, 80 x 60 cm, 2020

Janus-faced, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

Janus-faced, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

The Dancer, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

The Dancer, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

Female Beauty, akryl på lærred, 100 x 70 cm​, 2020

Female Beauty, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

Beast, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

Beast, akryl på lærred, 100 x 70 cm, 2020

Broken, akryl på lærred, 70 x 60 cm, 2019

Broken, akryl på lærred, 70 x 60 cm, 2019

Horizons, akryl på lærred 70 x 60 cm, 2019

Horizons, akryl på lærred 70 x 60 cm, 2019

Childhood, akryl på lærred, 120 x 90 cm​, 2019

Childhood, akryl på lærred, 120 x 90 cm, 2019

Colour Mill I, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill I, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill II, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill II, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill III, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill III, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill IV, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Colour Mill IV, akryl på lærred, 70 x 50 cm, 2019

Infinity I, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2019

Infinity I, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2019

Infinity II, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2019

Infinity II, akryl på lærred, 100 x 90 cm, 2019

Playtime, akryl på lærred, 80 x 60 cm, 2018

Playtime, akryl på lærred, 80 x 60 cm, 2018

Heart space I, akryl på lærred, 60 x 60 cm, 2018

Heart space I, akryl på lærred, 60 x 60 cm, 2018

Heart space II, akryl på lærred, 60 x 60 cm, 2018

Heart space II, akryl på lærred, 60 x 60 cm, 2018

Twists III, akryl på lærred 100 x 70 cm, 2018

Twists III, akryl på lærred 100 x 70 cm, 2018

Twists II, akryl på lærred 100 x 70 cm, 2018

Twists II, akryl på lærred 100 x 70 cm, 2018

Twists I, akryl på lærred 70 x 50 cm, 2017

Twists I, akryl på lærred 70 x 50 cm, 2017

Coloured Moon I, akryl på lærred, 50 x 40 cm, 2017

Coloured Moon I, akryl på lærred, 50 x 40 cm, 2017

Coloured Moon II, akryl på lærred, 40 x 50 cm, 2017

Coloured Moon II, akryl på lærred, 40 x 50 cm, 2017